Bullet Patiënten kunnen of willen geen tolk betalen

Bullet Zorgverleners begrijpen hun patiënten niet (goed)

Bullet Patiënten begrijpen hun zorgverlener niet (goed)

Bullet Informatie over diagnose, behandeling en medicijnen: niet of slecht begrepen

Bullet Vaker inzet van kinderen als tolk

Bullet Zorgverleners verliezen grip op het consult

Bullet Veel onduidelijkheid: wie tolkt, wie betaalt?

Bullet Hogere drop-out van patiënten

Bullet Slechtere gezondheid van deze patiënten

Bullet Op korte en lange termijn: hogere zorgkosten

is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren '60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten. Het is al geruime tijd een bekend gegeven dat een lezer, tijdens het bekijken van de layout van een pagina, afgeleid wordt door de tekstuele inhoud. Het belangrijke punt van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het uit een min of meer normale verdeling van letters bestaat, in tegenstelling tot "Hier uw tekst, hier uw tekst" wat het tot min of meer leesbaar nederlands maakt. Veel desktop publishing pakketten en web pagina editors gebruiken tegenwoordig Lorem Ipsum als hun standaard model tekst, en een zoekopdracht naar "lorem ipsum" ontsluit veel websites die nog in aanbouw zijn. Verscheidene versies hebben zich ontwikkeld in de loop van de jaren, soms per ongeluk soms expres (ingevoegde humor en dergelijke). In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt is Lorem Ipsum niet zomaar willekeurige tekst. het heeft zijn wortels in een stuk klassieke latijnse literatuur uit 45 v.Chr. en is dus meer dan 2000 jaar oud. Richard McClintock, een professor latijn aan de Hampden-Sydney College in Virginia, heeft één van de meer obscure latijnse woorden, consectetur, uit een Lorem Ipsum passage opgezocht, en heeft tijdens het zoeken naar het woord in de klassieke literatuur de onverdachte bron ontdekt. Lorem Ipsum komt uit de secties 1.10.32 en 1.10.33 van "de Finibus Bonorum et Malorum" (De uitersten van goed en kwaad) door Cicero, geschreven in 45 v.Chr. Dit boek is een verhandeling over de theorie der ethiek, erg populair tijdens de renaissance. De eerste regel van Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", komt uit een zin in sectie 1.10.32. Het standaard stuk van Lorum Ipsum wat sinds de 1

Klik hier om ook een reactie achter te laten
Home
Header_02
up
down


Vrijwel alle artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychiaters, psychologen en andere zorgprofessionals in Nederland maken het mee. Op een dag krijgen zij een patiënt of cliënt die de Nederlandse taal niet, of onvoldoende beheerst. Vijfendertig jaar lang konden zij een tolk inschakelen die rechtstreeks werd betaald door het Ministerie van VWS. Jaarlijks gebeurde dat zo'n 166.000 keer. Per 1 januari 2012 stopt deze financiering. Wat betekent dat?

Goede communicatie is van levensbelang bij medische zorg

Als zorgprofessional ben je verplicht ervoor te zorgen dat elke patiënt:

Bullet_Small zich goed, eerlijk en volledig kan uitdrukken;
Bullet_Small voldoende informatie heeft om toestemming te kunnen geven voor behandeling of onderzoek (informed consent).
Bullet_Small op de hoogte is van de risico's en bijwerkingen die een behandeling met zich mee kan brengen en eventuele alternatieven.

Deze verantwoordelijkheid van zorgverleners is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (de WGBO). Je voldoet niet aan de wet als je niet in begrijpelijke bewoordingen met de patiënt kunt communiceren. Ook andere wetten (bijvoorbeeld de Wet BIG) veronderstellen de inzet van een professionele tolk bij een taalbarrière. De Inspectie (IGZ) blijft deze wettelijke plicht handhaven, ook na 1 januari 2012. Hoe ze dat gaan doen, is nog onbekend.

Is een patiënt niet zelf verantwoordelijk voor het beheersen van het Nederlands?

Dat is zo. Maar wat doe je op het moment dat iemand ziek is en zorg nodig heeft? Mensen die het Nederlands slecht, of niet, beheersen hebben vaak al een achterstand in gezondheid. Anderen spreken wel Nederlands maar niet goed meer nadat zij gezondheidsproblemen krijgen. Bijvoorbeeld:

Bullet_Small ouderen die vergeetachtig raken en hun tweede taal (het Nederlands) verliezen,
Bullet_Small chronische somatische en psychiatrische patiënten bij wie het niveau van Nederlandse taalbeheersing afneemt.

Kan een familielid of kennis niet tolken?

Soms kan het niet anders. Maar het heeft vooral nadelen en brengt risico's met zich mee, voor zowel zorgverlener als patiënt.

Bullet_Small Een informele tolk vertaalt niet altijd correct, tolken is een vak.
Bullet_Small Een informele tolk garandeert geen geheimhouding.
Bullet_Small Een kennis of familielid vertaalt misschien niet alles vanwege emotionele betrokkenheid.
Bullet_Small De patiënt durft niet alles te vertellen aan kennis of familielid.
Bullet_Small Een minderjarig kind mag absoluut niet tolken, tenzij in een acute noodsituatie. Voor een kind is tolken moeilijk en emotioneel belastend. Een zorgverlener mag een kind niet die verantwoordelijkheid geven.

Er moet gewoon bezuinigd worden in de zorg! Kan de patiënt niet zelf betalen?

Dat wil de Minister. Maar artsen mogen een patiënt niet weigeren als deze geen tolk kan betalen. Veel mensen die het Nederlands slecht beheersen hebben een laag inkomen en kunnen geen tolk inhuren. Wanneer de communicatie tijdens het consult slecht verloopt, zal een zorgverlener:

Bullet_Small eerder doorverwijzen naar de tweede lijn,
Bullet_Small meer onderzoeken laten doen naar de aard van de klacht,
Bullet_Small eerder een misdiagnose stellen,
Bullet_Small meer apparaten inzetten in plaats van praten,
Bullet_Small een minder effectieve behandeling kunnen geven.

Kortom: De kosten van de zorg zullen juist omhoog gaan.

Home
Header_03
up
down

Na 1 januari 2012 een tolk inschakelen kan nog steeds. Kom daarom nu in actie

1. Bespreek de financiering van tolken zo snel mogelijk met je werkgever of leidinggevende. De zorgaanbieder of de praktijk waarvoor je werkt is nu verantwoordelijk voor de kosten. Tenzij je met je patiënt afspreekt dat deze zelf de kosten betaalt.

2. TVcN (Tolk- en Vertaalcentrum Nederland), is al 35 jaar een leverancier van ervaren tolken in de zorg, in 130 talen. Met een netwerk van tolken door heel Nederland en hoge bereikbaarheid van telefonische tolken binnen 2 minuten. Als je werkgever een samenwerkingsovereenkomst heeft kun je ook na 1 januari 2012 een TVcN tolk blijven inschakelen via: 088 255 52 22. Een samenwerkingsovereenkomst met TVcN kent geen afnameverplichting.

3. Het aanbod van tolkenbureaus en freelancers die zich (mede) richten op de gezondheidszorg neemt waarschijnlijk toe. Sommige zorginstellingen hebben een tolk in dienst genomen of werken samen met freelancers, in aanvulling op TVcN diensten. Houd rekening met de kwaliteit en beschikbaarheid van tolken, certificering, ervaring in de zorg en het aanbod van talen. Zodat er altijd een tolk beschikbaar is wanneer je die nodig hebt.


Geen tolkenvoorziening meer via VWS. Hoe lossen jij en je collega's het op?

Zorginstellingen en professionals lossen de situatie heel verschillend op. In sommige grote instellingen is 't goed geregeld, in veel andere grote of kleine zorgpraktijken niet.

Inzet van eigen meertalige medewerkers: VUmc Amsterdam en Delta Psychiatrisch Ziekenhuis
Het VUmc en het Delta Ziekenhuis in Rotterdam hebben een netwerk van eigen, meertalige medewerkers. Zo'n interne 'tolkenpool' biedt uitkomst in noodsituaties en vormt een aanvulling op inzet van professionele tolken. Het AMC en Altrecht onderzoeken zo'n interne tolkenpool. Parnassia Bavo Groep zet meertalige medewerkers zoveel mogelijk in bij cliënten met diezelfde taalachtergrond.

Tolken zelf vergoeden: Riagg Amersfoort, andere ggz-instellingen en ziekenhuizen
Steeds meer grote GGz-instellingen en ziekenhuizen vergoeden de inzet van TVcN tolken voortaan zelf. Riagg Amersfoort was de eerste die hier mee naar buiten kwam. Verder doen bijvoorbeeld UMC Utrecht dit, AMC, VUmc, Diakonnessenhuis, Admiraal de Ruyter ziekenhuis en ggz-instellingen zoals Parnassia Bavo groep, GGz Drenthe en GGz Kinder en jeugd Rivierduinen.

Zorgconsulenten: BovenIJ ziekenhuis en Meander Medisch Centrum
Sommige ziekenhuizen, zoals BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam of Meander Medisch Centrum in Amersfoort, zetten zorgconsulenten in. Een zorgconsulent helpt taalbarrières én cultuurverschillen tussen patiënt en hulpverlener te overbruggen en doet dus meer dan vertalen. Deze consulent heeft vaak een paramedische opleiding, zorgt voor betere communicatie en begrip en draagt bij aan efficiëntere en effectievere zorg. Zie filmpje over de inzet van zorgconsulenten bij Meander Medisch Centrum.

Achterstandsfondsen huisartsen
In 21 steden zijn fondsen huisartsen in achterstandswijken. De meeste vergoeden voor aangesloten huisartsen de kosten voor tolken, soms onbeperkt, soms een beperkt aantal. In de regio Haaglanden vergoedt het FHA de tolken voor álle huisartsen.

Pharos deed een quick scan, onder meer gebruik makend van deze site. Het totaalbeeld is versnipperd, dit zal vermoedelijk nog wel even zo blijven. Hieronder vind je meer oplossingen.

Oplossingen!

Naam

Bedrijf/instelling

Oplossing

 
Home
Header_03
up
down

Bullet Wie gaat na 1 januari 2012 de tolkenvoorziening betalen?

Bullet Wat vinden de beroepsverenigingen?

Bullet Hebben mensen niet zelf de verantwoordelijkheid Nederlands te leren?

Bullet Zijn er alternatieven voor een professionele tolk?

Bullet Kan een familielid of kennis niet tolken?

Bullet Er moet gewoon bezuinigd worden! Kan de patiënt niet zelf betalen?

Bullet Wordt de tolk- en vertaalregeling voor iedereen afgeschaft?

Bullet Wat zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg?

Bullet Meer informatie op internet

Bullet Wie gaat na 1 januari 2012 de tolkenvoorziening betalen?

  1. Als het aan de Minister ligt, de patiënten en cliënten zelf.
  2. Als het aan de grote zorgaanbieders ligt gaan de instellingen het zelf bekostigen, samen met de zorgverzekeraars.
  3. Hogere zorgkosten als gevolg van slechte communicatie, leiden tot een hogere premie van de zorgverzekering voor alle Nederlanders.

Bullet Wat vinden de beroepsverenigingen?

Dit schreven de KNMG, NHG, LVG, KNOV, LHV, GGD Nederland, GGZ Nederland, ActiZ, NON en CSO samen met honderden individuele hulpverleners in een petitie aan Minister Schippers op 11 juni 2011: Het afschaffen van de tolkenvergoeding betekent dat:
  1. Een grote groep mensen geen of minder goede medische zorg krijgt;
  2. De zorgkosten toenemen;
  3. De risico's voor de volksgezondheid toenemen;
  4. Artsen en professionals veel meer tijd kwijt zijn;
  5. Administratieve lasten toenemen;
  6. Sociaal economische verschillen van ziekte zullen toenemen;
  7. Gemeenten opdraaien voor de kosten."

Bullet Hebben mensen niet zelf de verantwoordelijkheid Nederlands te leren?

Ludwien Meeuwesen, hoofddocent algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht in Trouw: 'Zo simpel ligt het niet. Na een inburgeringscursus kunnen mensen zich redden in een winkel, maar een goed gesprek bij de dokter vraagt wel wat meer kennis van de Nederlandse taal.' Volgens Meeuwesen is het de verantwoordelijkheid van de arts om een tolk te regelen. Kan je volledige taalbeheersing van mensen eisen op het moment dat zij ziek zijn en zorg nodig hebben? Het is bekend dat mensen het Nederlands verliezen nadat zij ziek worden. Zoals ouderen die vergeetachtig raken en hun tweede taal kwijtraken, of chronische somatische en psychiatrische patiënten bij wie het niveau van Nederlandse taalbeheersing afneemt.

Bullet Zijn er alternatieven voor een professionele tolk?

Er wordt gewerkt aan innovaties die op termijn een goedkopere oplossing bieden. Zoals de inzet van tolken via de webcam of videoconferencing. Of vertaalapplicaties specifiek voor de zorg. Op korte termijn zijn deze alternatieven nog niet beschikbaar. Sommige ziekenhuizen hebben meertalige zorgconsulenten aangesteld. Deze zijn intermediair, als vertaler én als gezondheidsvoorlichter. De meeste zorgconsulenten worden ingezet voor Turks-Nederlandse of Marokkaans-Nederlandse patiënten.

Bullet Kan een familielid of kennis niet tolken?

Dat heeft vooral nadelen en brengt risico's met zich mee, voor zowel patiënt als zorgverlener.
  Bullet_Small Tolken is een vak, en een informele tolk geeft niet automatisch een goede vertaling.
  Bullet_Small Een informele tolk garandeert geen geheimhouding.
  Bullet_Small Een kennis of familielid is vaak emotioneel betrokken, en zal daardoor mogelijk niet alles vertalen.
  Bullet_Small Of de patiënt durft niet alles te vertellen aan de kennis/familielid.
  Bullet_Small Een minderjarig kind mag absoluut niet tolken, tenzij in een acute noodsituatie. Voor een kind is tolken extra lastig en emotioneel belastend omdat het informatie kan horen die zijn of haar positie binnen het gezin, en de relatie met de ouders, onder druk kan zetten.

Bullet Er moet gewoon bezuinigd worden! Kan de patiënt niet zelf betalen?

Dat wil de Minister. Maar patiënten zelf laten betalen voor een tolk zal geen besparing opleveren maar juist meer kosten met zich meebrengen. Veel mensen die het Nederlands slecht beheersen hebben een laag inkomen, zij zullen geen tolk inhuren. Artsen mogen een patiënt niet weigeren als deze weigert een tolk te betalen.

Bullet Wordt de tolk- en vertaalregeling voor iedereen afgeschaft?

Nee, er worden vooralsnog uitzonderingen gemaakt voor de vrouwenopvang en asielzoekers in een asielzoekerscentrum.
Zie het bericht van VWS

Bullet Wat zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg?

Die liet in 2005 in opdracht van het Ministerie van VWS de zogenaamde veldnormen voor tolk- en vertaaldiensten opstellen. De afschaffing van de tolkenvoorziening in de zorg is hiermee in strijd! In de veldnormen staat o.a.:
  Bullet_Small Een zorgverlener gebruikt een tolk wanneer deze niet in een voor de cliënt begrijpelijke taal kan communiceren.
  Bullet_Small Een zorgverlener gebruikt een professionele tolk en geen vrienden, kennissen, familieleden of kinderen om te tolken.
  Bullet_Small Een tolk per telefoon is over het algemeen de beste oplossing."

Wie gaat na 1 januari 2012 de tolkenvoorziening betalen?

1. Als het aan de Minister ligt, de patiënten en cliënten zelf.
2. Als het aan de grote zorgaanbieders ligt gaan de instellingen het zelf bekostigen, samen met de zorgverzekeraars.
3. Hogere zorgkosten als gevolg van slechte communicatie, leiden tot een hogere premie van de zorgverzekering voor alle Nederlanders

Wat vinden de beroepsverenigingen?

Dit schreven de KNMG, NHG, LVG, KNOV, LHV, GGD Nederland, GGZ Nederland, ActiZ, NON en CSO samen met honderden individuele hulpverleners in een petitie aan Minister Schippers op 11 juni 2011.
Het afschaffen van de tolkenvergoeding betekent dat:
1. Een grote groep mensen geen of minder goede medische zorg krijgt;
2. De zorgkosten toenemen;
3. De risico's voor de volksgezondheid toenemen;
4. Artsen en professionals veel meer tijd kwijt zijn;
5. Administratieve lasten toenemen;
6. Sociaal economische verschillen van ziekte zullen toenemen;
7. Gemeenten opdraaien voor de kosten.

Na januari 2012 gelden deze argumenten nog steeds. Wel nemen de beroepsverenigingen nu eigen standpunten in over wie tolken nu moet financieren. Zie hiervoor de websites van de verenigingen zelf.

Wat is de rol van verzekeraars?

In 2011 hebben beroepsverenigingen de zorgverzekeraars en hun koepel Zorgverzekeraars Nederland (ZN) betrokken bij overleg. Aan de orde is of de zorgverzekeraars de financiering van de tolk- en vertaaldiensten voor hun rekening kunnen nemen en onder welke voorwaarden. Zorgverzekeraars zien het als een politieke keuze van het ministerie van VWS om tolken niet meer te vergoeden. In 2012 blijven er gesprekken met zorgverzekeraars over financiering van tolken in de zorg. Zodra daar nieuws over is, verschijnt het op deze website.

Hebben mensen niet zelf de verantwoordelijkheid Nederlands te leren?

Ludwien Meeuwesen, hoofddocent algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht in Trouw: 'Zo simpel ligt het niet. Na een inburgeringscursus kunnen mensen zich redden in een winkel, maar een goed gesprek bij de dokter vraagt wel wat meer kennis van de Nederlandse taal.' Volgens Meeuwesen is het de verantwoordelijkheid van de arts om een tolk te regelen. Kan je volledige taalbeheersing van mensen eisen op het moment dat zij ziek zijn en zorg nodig hebben? Het is bekend dat mensen het Nederlands verliezen nadat zij ziek worden. Zoals ouderen die vergeetachtig raken en hun tweede taal kwijtraken, of chronische somatische en psychiatrische patiënten bij wie het niveau van Nederlandse taalbeheersing afneemt.

Zijn er alternatieven voor een professionele tolk?

Er wordt gewerkt aan innovaties die op termijn een goedkopere oplossing bieden. Zoals de inzet van tolken via de webcam of videoconferencing. Of vertaalapplicaties specifiek voor de zorg. Op korte termijn zijn deze alternatieven nog niet beschikbaar. Sommige zorgaanbieders hebben meertalige zorgconsulenten aangesteld. Deze zijn intermediair, als vertaler én als gezondheidsvoorlichter, meestal voor Turks-Nederlandse of Marokkaans-Nederlandse patiënten. De inzet van informele tolken (familieleden, buren enz.) kent veel nadelen en is zelden een alternatief vanuit het perspectief van de zorgverlener, zie vraag 'Kan een familielid niet tolken?'

Kan een familielid of kennis niet tolken?

Dat heeft vooral nadelen en brengt risico's met zich mee, voor zowel patiënt als zorgverlener.

Bullet_Small Tolken is een vak, en een informele tolk geeft niet automatisch een goede vertaling.
Bullet_Small Een informele tolk garandeert geen geheimhouding.
Bullet_Small Een kennis of familielid is vaak emotioneel betrokken, en zal daardoor mogelijk niet alles vertalen.
Bullet_Small Of de patiënt durft niet alles te vertellen aan de kennis/familielid.
Bullet_Small Een minderjarig kind mag absoluut niet tolken, tenzij in een acute noodsituatie. Voor een kind is tolken extra lastig en emotioneel belastend omdat het informatie kan horen die zijn of haar positie binnen het gezin, en de relatie met de ouders, onder druk kan zetten.

Er moet gewoon bezuinigd worden! Kan de patiënt niet zelf betalen?

Dat wil de Minister. Maar patiënten zelf laten betalen voor een tolk zal geen besparing opleveren maar juist meer kosten met zich meebrengen. Veel mensen die het Nederlands slecht beheersen hebben een laag inkomen, zij zullen geen tolk inhuren. Artsen mogen een patiënt niet weigeren als deze weigert een tolk te betalen.

Wordt de tolk- en vertaalregeling voor iedereen afgeschaft?

Nee, er worden vooralsnog uitzonderingen gemaakt voor de vrouwenopvang en asielzoekers in een asielzoekerscentrum. Huisartsen en andere zorgverleners kunnen een tolk blijven inschakelen, ook in 2012. De COA vergoedt de kosten, ook als het om een verwijzing naar ziekenhuis of andere tweedelijnsvoorziening gaat.
Zie het bericht van VWS

Wat zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg?

Die liet in 2005 in opdracht van het Ministerie van VWS en in samenwerking met partijen in het veld, de zogenaamde veldnormen voor tolk- en vertaaldiensten opstellen. De afschaffing van de tolkenvoorziening in de zorg is hiermee in strijd. In de veldnormen staat o.a.:

Bullet_Small Een zorgverlener gebruikt een tolk wanneer deze niet in een voor de cliënt begrijpelijke taal kan communiceren.
Bullet_Small Een zorgverlener gebruikt een professionele tolk en geen vrienden, kennissen, familieleden of kinderen om te tolken.
Bullet_Small Een tolk per telefoon is over het algemeen de beste oplossing.

Home
Header_03
up
 


Deze website is bedacht en gemaakt door Mikado kenniscentrum interculturele zorg. Dankzij onderzoek naar het gebruik van tolken in de zorg en uit praktijkervaringen weet Mikado hoe essentieel de tolkenvoorziening is, bij het verlenen van adequate en gelijkwaardige zorg aan mensen wiens eerste taal niet het Nederlands is. Het gaat erom dat zorgverleners en patiënten elkaar begrijpen. En de wet verplicht zorgverleners om in begrijpelijke taal te communiceren met patiënten.

Met deze website wil Mikado zorgverleners laten zien:

Bullet_Small Dat werken met professionele tolken na 1 januari 2012 een noodzaak blijft
Bullet_Small Dat de alternatieven van de Minister (zonder tolk naar de dokter, informele tolken inzetten) geen optie zijn
Bullet_Small Dat er oplossingen moeten komen voor de vergoeding van tolkendiensten
Bullet_Small Dat jij daar zelf aan kunt bijdragen